Ode to the Olive

Sunday morning, half past nine in Germany, I have just done my civic duty and been to the polls, and now have leisure to take part in my monthly blogger challenge. The theme this time is: Summerfruits

Sonntagsmorgens, halb zehn in Deutschland, ich habe gerade meine Bürgerpflicht erfüllt und war wählen, und habe nun Muße, an meiner an meiner allmonatlichen Bloggerchallenge teilzunehmen. Das Thema lautet diesmal: Sommerfrüchte

Κυριακή πρωί, εννέα και μισή στη Γερμανία, μόλις έκανα το καθήκον μου ως πολίτης και πήγα να ψηφίσω, και τώρα έχω ελεύθερο χρόνο για να λάβω μέρος στη μηνιαία πρόκληση των bloggers μου. Το θέμα αυτή τη φορά είναι: Καλοκαιρινά φρούτα

As we had just celebrated the beginning of autumn, this theme fits particularly well into this time. The fruits of summer ripened in the (this time rather rainy) summer months and are harvested at the beginning of autumn. Of course, I don’t want to miss out on that either, and so today I’m singing my Ode to the Olives

Da wir gerade erst den Herbstanfang gefeiert hatten, passt dieses Thema besonders gut in diese Zeit. Die Früchte des Sommers reiften in den (diesmal eher verregneten) Sommermonaten und werden zu Beginn des Herbstes geerntet. Selbstvertändlich möchte ich da auch nicht fehlen und singe daher heute meine

Καθώς μόλις είχαμε γιορτάσει την έναρξη του φθινοπώρου, το θέμα αυτό ταιριάζει ιδιαίτερα καλά σε αυτή την εποχή. Οι καρποί του καλοκαιριού ωριμάζουν κατά τους (μάλλον βροχερούς αυτή τη φορά) καλοκαιρινούς μήνες και συγκομίζονται στις αρχές του φθινοπώρου. Φυσικά, δεν θέλω να το χάσω ούτε αυτό, και έτσι σήμερα τραγουδάω την ωδή μου στην ελιά.

Ode an die Olive

Der Olivenbaum wird auf 3.000-5.000 Jahre geschätzt und könnte somit auch ältester Olivenbaum der Welt sein. Der Umfang beträgt unten mehr als 13m, sein Durchmesser 3,60m. ©Die Amphore

How could one not sing an ode to this tree and its fruit ? One of the oldest trees in Greece is an olive, estimated to be 3000-5000 years old. Odysseas Elytis once said that if Greece were to be stripped down to its foundations, what would be left would be an olive tree, a vine and a boat, and it is from these that the country would be rebuilt. This tree and its fruit are closely linked to the culture and history of Greece. Even in ancient times, the olive tree was considered a symbol of wisdom, fertility and peace, and its fruits are said to have a variety of positive health-promoting and beauty-preserving properties, which has led to the fact that today it is impossible to imagine the Mediterranean diet without them.

Wie könnte man nicht eine Ode auf diesen Baum und seine Früchte singen ? Einer der ältesten Bäume Griechenlands ist eine Olive, von der man schätzt, dass sie 3000-5000 Jahre alt ist. Odysseas Elytis sagte man, würde man Griechenland bis auf die Grundfesten auseinander nehmen, würde am Ende ein Olivenbaum, eine Weinrebe und ein Boot übrigbleiben und genau daraus, würde man das Land wieder aufbauen. Dieser Baum und seine Früchte sind eng mit der Kultur und Geschichte Griechenlands verbunden. Schon in der Antike galt der Olivenbaum als Symbol der Weisheit, Fruchtbarkeit und des Friedens und seinen Früchten werden eine Vielzahl von positiven gesundheitsfördernden und schönheitserhaltenden Eigenschaften nachgesagt, was dazu geführt hat, das sie aus der Mittelmeerkost heute nicht wegzudenken sind.

Πώς θα μπορούσε κανείς να μην τραγουδήσει μια ωδή σε αυτό το δέντρο και τους καρπούς του ; Ένα από τα παλαιότερα δέντρα στην Ελλάδα είναι η ελιά, η οποία υπολογίζεται ότι έχει ηλικία 3000-5000 ετών. Οδυσσέα Ελύτη είπαν ότι αν η Ελλάδα γκρεμιζόταν μέχρι τα θεμέλιά της, αυτό που θα έμενε θα ήταν μια ελιά, ένα αμπέλι και μια βάρκα, και από αυτά θα ξαναχτιζόταν η χώρα. Το δέντρο αυτό και οι καρποί του είναι στενά συνδεδεμένα με τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας. Ακόμη και στην αρχαιότητα, η ελιά θεωρούνταν σύμβολο σοφίας, γονιμότητας και ειρήνης, ενώ οι καρποί της φέρονται να έχουν ποικίλες θετικές ιδιότητες που προάγουν την υγεία και διατηρούν την ομορφιά, γεγονός που οδήγησε στο να μην μπορεί κανείς σήμερα να φανταστεί τη μεσογειακή διατροφή χωρίς αυτές.

Der Olivenbaum

©Wikipedia

The olive (Olea europaea) belongs to the olive family. The evergreen olive tree often becomes gnarled and can grow up to 20 metres high. The grey-green leaves are small, leathery and lanceolate to elliptical. The tree flowers from April to June and is pollinated by the wind. In time, the flower develops into a drupe surrounded by flesh. The olive itself is elliptical to spherical and can grow up to four centimetres in size. The first one doesn’t start until the end of October, which is when the blog period for this challenge ends, but since the summer lasts longer than the German one anyway, I don’t see that as a big deal. There are also some interesting things to know about the olive: since the olive is a stone fruit, like the cherry, olive oil is actually olive juice, and what is commonly sold here as „black olives“ are mostly green olives that are coloured. Who would have thought that ?

Die Olive (Olea europaea) gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Der immergrüne Olivenbaum wird oft knorrig und kann bis zu 20 Meter hoch wachsen. Die graugrünen Blätter sind klein, ledrig und lanzettförmig bis elliptisch. Der Baum blüht von April bis Juni und wird durch den Wind bestäubt. Aus der Blüte entwickelt sich mit der Zeit eine Steinfrucht, die von Fruchtfleisch umgeben ist. Die Olive selbst ist elliptisch bis kugelförmig und kann bis zu vier Zentimeter groß werden. Die Erste beginnt zwar erst ende Oktober, also erst wenn der Blogzeitraum für diese Challenge endet, aber da der Sommer eh länger als der deutsche andauert, sehe ich das nicht so eng. Es gibt auch einige interessamte Dinge über die Olive zu wissen : Da es sich bei der Olive um eine Steinfrucht handelt, wie die Kirsche, handelt es sich bei Olivenöl eigentlich um Olivensaft, und das was hier allgemeinhin als „schwarze Oliven“ verkauft wird, sind meist grüne Oliven, die schwarz eingefärbt wurden. Wer hätte das gedacht ?

Η ελιά (Olea europaea) ανήκει στην οικογένεια της ελιάς. Το αειθαλές ελαιόδεντρο γίνεται συχνά αγκαθωτό και μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 20 μέτρα. Τα γκριζοπράσινα φύλλα είναι μικρά, δερματώδη και λογχοειδή έως ελλειπτικά. Το δέντρο ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο και επικονιάζεται από τον άνεμο. Με την πάροδο του χρόνου, το λουλούδι εξελίσσεται σε καρπό που περιβάλλεται από σάρκα. Η ίδια η ελιά είναι ελλειπτική έως σφαιρική και μπορεί να φτάσει σε μέγεθος τα τέσσερα εκατοστά. Η πρώτη δεν ξεκινάει πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε λήγει και η περίοδος του ιστολογίου για αυτή την πρόκληση, αλλά δεδομένου ότι το καλοκαίρι διαρκεί ούτως ή άλλως περισσότερο από το γερμανικό, δεν το θεωρώ σημαντικό. Υπάρχουν επίσης μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την ελιά: δεδομένου ότι η ελιά είναι πυρηνόκαρπος, όπως το κεράσι, το ελαιόλαδο είναι στην πραγματικότητα χυμός ελιάς, και αυτό που συνήθως πωλείται εδώ ως „μαύρες ελιές“ είναι κυρίως πράσινες ελιές που έχουν βαφτεί μαύρες. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό ;

Oliven in meinem Leben

Come to think of it, the olive is ubiquitous in my home. In the kitchen, in the bathroom, in the bedroom, in the living room and also in my blogs.

Wenn ich es mir so recht überlege, ist die Olive bei mir zuhause allgegenwertig. In der Küche, im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und auch in meinen Blogs findet man sie.

Τώρα που το σκέφτομαι, η ελιά είναι πανταχού παρούσα στο σπίτι μου. Στην κουζίνα, στο μπάνιο, στην κρεβατοκάμαρα, στο σαλόνι, αλλά και στα blogs μου.

… the olive oil in my kitchen

… das Olivenöl in meiner Küche

… το ελαιόλαδο στην κουζίνα

… the olive oil products in my bathroom. It’s funny, my skin reacts to pretty much everything and I have to be careful as hell what cosmetics I use, but I’ve never had any problems with these.

… die Olivenölprodukte in meinem Badezimmer. Es ist schon lustig, meine Haut reagiert so ziemlich auf alles und ich muss höllisch aufpassen, was für Kosmetika ich benutze, aber mit denen hatte ich nie Probleme.

… τα προϊόντα ελαιολάδου στο μπάνιο μου. Είναι αστείο, το δέρμα μου αντιδρά σχεδόν σε όλα και πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τι καλλυντικά χρησιμοποιώ, αλλά ποτέ δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτά.

… my olive skirt in the bedroom. Actually, the matching green crochet top should be finished, but since my midterm preparation and the top for my mother took so much time, it is still not finished. Strictly speaking, it wouldn’t have been light olive green, the yellow part would have to be bigger, but that doesn’t bother me so much.

… mein Olivenrock im Schlafzimmer. Eigentlich sollte das passende grüne Häkeltop fertig sein, aber da meine Zwischenprüfungsvorbereitung und das Top für meine Mutter so viel Zeit in Anspruch genommen haben, ist es immer noch nicht fertig. Es wäre strenggenommen nicht hell olivgrün geworden, dazu müsste der Gelbanteil größer sein, aber das stört mich nicht so.

… την ελιά φούστα μου στην κρεβατοκάμαρα. Βασικά, το ασορτί πράσινο βελονάκι θα έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά επειδή η προετοιμασία μου για τις ενδιάμεσες εξετάσεις και η μπλούζα για τη μητέρα μου πήραν πολύ χρόνο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυστηρά μιλώντας, δεν θα ήταν ανοιχτό πράσινο της ελιάς, το κίτρινο μέρος θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί τόσο πολύ.

… the olive branch necklace in my jewelry box

… die Olivenzweighalskette in meinem Schmuckkästen

… το κολιέ κλαδί ελιάς στο κουτί με κοσμήματα

… the olive tree in my living room. Yes, I do have a tree in my living room. I would prefer it to be on a balcony, but unfortunately I don’t have one.

… der Olivenbaum in meinem Wohnzimmer. Ja ich habe tatsächlich einen Baum in meinem Wohnzimmer. Ich fände es schöner, er stünde auf einem Balkon, aber den habe ich leider nicht.

… η ελιά στο σαλόνι μου. Ναι, έχω ένα δέντρο στο σαλόνι μου. Θα προτιμούσα να είναι σε μπαλκόνι, αλλά δυστυχώς δεν έχω μπαλκόνι.

… the olive wood crochet hooks in my handicraft kit. The holy grail of craftsmanship !! Made of metal and olive wood !!! It took a while until they finally arrived. Thanks to the wooden handle, the needles lie very comfortably in the hand and since the tip is made of metal, the thread neither gets stuck on splinters nor does it slip off the hook. And what’s more, they’re so beautiful.
Phew, it’s a quarter past twelve now. Yes, writing a post like this can take quite a while. And I still have a lot to do today. Baking olive bread, for example …

… die Olivenholzhäkelnadeln in meinem Handarbeitskasten. Der heilige Gral der Handarbeitskunst !! Aus Metal und Olivenholz !!! Es hat etwas gedauert bis sie endlich angekommen sind. Die Nadeln liegen dank des Holzgriffs sehr gut in der Hand und da die Spitze aus Metall ist, bleibt das Garn weder an Splittern hängen, noch rutscht es vom Haken. Und darüber hinaus sind sie so schön.
Puh, es ist jetzt viertel nach zwölf. Ja, so einen Beitrag zu schreiben, kann ganz schön dauern. Und ich habe heute noch einiges zu tun. Olivenbrot backen zum Beispiel …

… οι γάντζοι βελονάκι από ξύλο ελιάς στο κιτ χειροτεχνίας μου. Το ιερό δισκοπότηρο της χειροτεχνίας !! Κατασκευασμένο από μέταλλο και ξύλο ελιάς !!! Χρειάστηκε λίγος χρόνος έως ότου έφτασαν τελικά. Χάρη στην ξύλινη λαβή, οι βελόνες βρίσκονται στο χέρι πολύ άνετα και επειδή η άκρη είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, το νήμα δεν κολλάει σε θραύσματα ούτε γλιστράει από το άγκιστρο. Και επιπλέον, είναι τόσο όμορφα.
Φτου, είναι δώδεκα και τέταρτο τώρα. Ναι, η συγγραφή ενός τέτοιου μηνύματος μπορεί να πάρει αρκετή ώρα. Και έχω ακόμα πολλά να κάνω σήμερα. Το ψήσιμο ψωμιού ελιάς, για παράδειγμα …

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.